درباره   داروهای   ضد چاقی

درمورداثراتداروهایمختلفلاغریوضدچاقیاخبارضدونقیضبسیاریموجوداست. تبلیغاتمختلف،ازاثراتمفیداینداروهاوکاهشوزنبدونتحملگرسنگیصحبتمیکنند؛ولیپزشکاننظرمتفاوتیدارند. تحقیقاتپزشکینشانمیدهد،اینداروهایابیاثرهستند،یااثرآنهابسیارکوتاهمدتاستوپسازقطعدارو،وزنشخصبهحالتاولیهبازمیگردد. بدترازآنبرخیازاینداروهاعوارضبسیارشدیدیدارند،حتیمرگ

 

چاقیتبدیلبهمشکلیعمومیشدهاست. همهمادرعرضسالهاوبتدریجچاقشدهایماماانتظارداریمدرعرضچندروزوبدونسختیلاغرشویم.
درواقعدنبالراهمیانبرمیگردیم.یکیازاینراههایمیانبرکهاینروزهاخیلیدرموردآنتبلیغمیشود،داروهایلاغریاست.
درمورداثراتداروهایمختلفلاغریوضدچاقیاخبارضدونقیضبسیاریموجوداست. تبلیغاتمختلف،ازاثراتمفیداینداروهاوکاهشوزنبدونتحملگرسنگیصحبتمیکنند؛ولیپزشکاننظرمتفاوتیدارند. تحقیقاتپزشکینشانمیدهد،اینداروهایابیاثرهستند،یااثرآنهابسیارکوتاهمدتاستوپسازقطعدارو،وزنشخصبهحالتاولیهبازمیگردد. بدترازآنبرخیازاینداروهاعوارضبسیارشدیدیدارند،حتیمرگ!
دسته بندی داروهای لاغر

 

 

براساسطبقهبندیکتبمعتبرعلمی،داروهایضدچاقیبهدودستهکلیتقسیممیشوند: گروهاولداروهایضداشتهاهستندوگروهدومداروهاییهستندکهباعثجلوگیریازجذبچربیازدستگاهگوارشمیشوند.البتهدراینبینازداروهایدیگرینیزاستفادهمیشودکهجنبهعلمیندارند،ازاینگروهمیتوانبهاینداروهااشارهکرد:
داروهای‌ ‌ادرارآور (دیورتیک) کهبهسرعتباازدسترفتنآب‌ ‌بدن،شخصرادچارکاهشوزنمیکنند. مصرفاینداروهاازنظرعلمینه‌ ‌تنهاصحیحنیستبلکهخطرناکنیزهست. اکثرموِسساتیکهدرتبلیغاتخودکاهشوزنسریعرانویدمیدهندازاین

/ 4 نظر / 25 بازدید
گیلانک

سلام مرسی بخاطر مطالب مهم و با ارزشی که می نویسید اما مشکل چاقی هم دارد جهانی و همه گیر می شود شنیدم در کشورهای اروپایی و آمریکا بیشتر طبقات پایین جامعه و کم درآمدها مبتلا به این بیماری هستند. آیا درست شنیدم؟ شاد باشید

خسرو

دکتر جان خسته نباشی این همبرگز،پیتزا، سوسیس و ... آخر نسل فقیر فقرا را برمیداره و پولشم میره تو جیب صاحبانش که فکر نمی کنم خوشون سالی یکبار این آشغالها را بخورند موفق باشی

علیرضا

سلام وبلاگ خوبي داري موفق باشي خوشحال ميشيم از سايت ما هم ديدن كني منتظريم

چاقی موروثی است