آکنه Acne  :اکنه يا جوش بر اثر نفوذ ميکروبی خاص درپوست وبدنبال واکنش بدنبوجودميايد معمولادرسنين بلوغ شروع ميشودودرعرض چندسال خودبخودفروکش ميکندکه درافرادمختلف متفاوت خواهد بوددرعده ايبرای هميشه باقی خواهدماند اکنه باعث لکه هاواثاری می شودکه بصورت طولانی مدتوگاهی دايميخواهدبودوباروشهای مختلف پاک کردن انهامشکل خواهدبودوبهترين کارجلوگيری ازايجادلکهاواثارجوش بادرمان بموقع اکنه ميباشد روشهای مختلف درمانی وجودداردکه ازدوتاچندماه طول می کشدوبامعاينه پزشک براساس نوع وحساسيت پوست افراددرمانهاپيشنهادمی شودتحت نظربودندرطول مدت درمان جهت جلوگيری ازعوارضدرمان يااصلاح روشهای درمان ضروری می باشدپس ازفروکش کردن اکنه هادرمان نگهدارنده جهت جلوگيری ازعوداکنه توصيه می شوداستفاده ازکرمهای چرب ياوسايل ارايشی چرب موفقيت درمان رامختل ميکند  دراوايل درمان پوست پوسته پوسته می شودهمچنين در۶هفته اول درمان دارويی ممکن است که اکنه ها زيادتر شود که به علت سطحی شدن اکنه هايی است که در عمق پوست قرار دارندسپس بهبودی حاصل خواهدشد درطول درمان بدون مشورت پزشک داروراقطع نکنيدودرمان راتغييرندهيد.

/ 0 نظر / 11 بازدید