سرطانهای پوستان

 

استفاده از مطالب این وبلاگ با یا بدون ذکر منبع آزاد است

گیلان .خمام .مطب دکترحمیدرضا علیزاده تلفن 01324220899

سرطانهای  پوست

1-   سرطان مربوط به ملانوسیتها یا همان سلولهای رنگدانه ای پوستMelanoma

2-   سرطان مربوط به سلولهای اسکواموکه SCC

3-    سرطان مربوط بهپایه ایBCC

Melanoma

ملانوما  بدخیم ترین سرطان پوست می باشد که ازسلولهایملانوسیت یا رنگدانه ساز

 پوست منشا می گیرد . بروز این نوع سرطان پوستدرسالهای اخیر درحال افزایش

است که این امرمی تواند بعلت تماس بیشترپوستبا اشعه آفتاب باشد که بخصوص در

سفید پوستان می تواند زمینه سازایجادملانوما گردد . افراد با پوست ، مو وچشم روشن

 که سابقه آفتاب سوختگی همراهبا تاول درکودکی دارند ودارای کک مک زیاد در

پوست هستند وبطورکلی درمواجههبا آفتاب برنزه نشده وبیشتردچارسوختگی می شوند

 بیشتردرمعرض ابتلا به اینبیماری هستند .  تعداد زیاد خال ، وجود خالهای بزرگ و

 وجود ضایعاتی کهازلحاظ بالینی دیسپلاستیک ( با شکل نامتقارن وبدشکل) هستند

 باعث افزایشریسک ابتلا به ملانوما می باشد. فاکتورهای دیگری که درایجاد ملانوما

 میتوانند نقش داشته باشند عبارتند از درمان با PUVA ( استفاده ازاشعه ماورابنفش

 همراه داروهای حساس کننده پوست به نور) ،استفاده از لامپهایسولاریومها که به

 قصد ایجاد برنزه شدن پوست استفاده می شوند ، بیماریگزرودرما پیگمنتوزوم که یک

 بیماری ارثی همراه با حساسیت شدید به نوراست ،اسکارهای سوختگی و نقص ایمنی


انواع ملانوما : انواع بالینی مهمترملانوما شامل نوع لنتیگو مالیگنا ،ملانومای با

 گسترش سطحی ، ملانومای ندولرو ملانومای لنتیجینوس انتهایی استلنتیگومالیگنا با

 یک ضایعه تغییررنگ یافته مسطح وبرنزهشروع می شود که ازحاشیه آن گسترده

 می گردد وبتدریج درطی سالهابطوریکنواختی تیرگی آن افزایش می یابد . این نوع

ملانوم درافراد مسن ترباپوستهایی که بشدت از آفتاب صدمه دیده شایعتربوده وبالطبع

 درمناطق آفتابیبیشتردیده می شود . سرعت گسترده شدن ضایعه چنا ن آرام است که

 بیمار توجهچندانی به ضایعه نمی کند . اما پس از 5 تا 20 سال که ازگسترش افقی

 ضایعهگذشت گسترش عمودی یعنی به عمق پوست رخ می دهد . دراین زمان به این

 نوعضایعه ملانومای لنتیگومالیگنا نام می نهند . ایجاد برجستگی سفت بررویضایعه

 مسطح نشانه همین گستردگی به عمق می باشد . البته ممکن است  تیرگیوخونریزی

 هم درضایعه ایجاد گرددملانومای با گسترش سطحی ، دربزرگسالان درهمه سنین

 می تواندرخ دهد وبرخلاف لنتیگومالیگنا تمایلی به گرفتارکردن مناطق صدمه دیده

 توسطآفتاب ندارد . قسمتهای بالای پشت تنه درهردوجنس وساق پا درزنان شایعترین

 محلهای گرفتاری هستند . دراین ضایعات رنگهای مختلفی همزمان ممکن استدر

ضایعه ایجاد شود که این رنگها شامل سیاه ، قهوه ای ، قرمز، آبی وسفیداست . این

 نوع سرطان می تواند بطوراولیه ویا دریک خال ایجاد شود . مناطقبا تغییرات رنگ

 درخالها بخصوص اگرازحاشیه ضایعه فراتربرود نشانه احتمالایجاد ملانوما درخالها

 می باشد. وقتی رشد عمودی آغازگردد ؛ یک برجستگیکوچک یا بزرگ نیزبه ضایعه

 اضافه می شود . با گسترش ضایعه خطوط مشخصه پوستناحیه ازبین می رود .

 گاهی هنگام گسترش ضایعه درسمتی احتمال دارد که درسمتدیگربهبودی نسبی

 ضایعه رخ دهد . وهمین وضعیت به ناهماهنگیهای ضایعه میافزایددر ملانومای

ندولراز ابتدا بایک توموربرجسته وبا رشد عمودیدرعمق پوست مواجه هستیم .

 این نوع ملانوما حدوداً 15% ازهمه ملانوماهایپوست را شامل می شود . درمردان

 دوبرابرزنان رخ داده و بیشتردرمناطق درمعرضآفتاب مانند سروگردن وتنه  ایجاد

 می شودملانومای لنتیجینوس انتهایی شایعترین نوع ملانوما درسیاهپوستان ونژاد آسیایی

 می باشد . واین بعلت کم بودن انواع دیگرملانوما درایننژاد بوده وبعلت زیاد بودن آن

 دراین نژاد نسبت به نژاد سفید نیست . متوسطسن بیماران دچاراین بیماری 50 سال

 بوده ودرهردوجنس به یک نسبت رخ می دهد . شایعترینمحل آن درسیاهپوستان پا

 می باشد . این ملانوما می تواند باپررنگی اطراف ناخنها خود را نشان دهد که این

 علامت یک علامت هشداردهنده میباشد . انگشت شست بیشترازبقیه انگشتها دچار

این بیماری می شود . با گذشتزمان رنگ ضایعه بیشترشده ومتاستازبه گره های

 لنفاوی ناحیه نیزرخ می دهدواین بعلت تاخیردرتشخیص می باشد .

 

SCC

این نوع سرطان پوست ازلحاظ شیوع دومین سرطان شایع پوست پسازBCC می باشد .

  علت اکثرموارد این نوع سرطان درپوست اشعه مضرآفتاب (UV) می باشد وبزرگترین

 عامل خطردربروز این نوع سرطان پوست، مواجهه طولانی مدتبا آفتاب است که این

 شرایط درپوست صورت وگردن وپوست سروپشت دستهابیشترایجاد می شود .

 فاکتورهای خطردیگردرایجاد این نوع سرطان شامل زخممزمن ، تابش اشعه ایکس به

 پوست ، درمان با اشعه ماورا بنفش ، برخیبیماریها مانند لوپوس پوستی ولیکن پلان

 زخمی شونده می باشد . برخیازمحققین ازسیگارنیزبعنوان یک محرک ایجاد SCC

 پوست نام برده اند. ( البتهسیگاردرایجاد همین نوع سرطان دردهان یک عامل کاملاً

 شناخته شده است)

اکثراً SCC  به شکل  یک ضایعه زبرپوستی درمناطق صورت ویاپشت دستها شروع

می شود . درصورتBCC خیلی شایعترازSCC است اما دردست SCC شایعترمی باشد .

 ضایعات اولیه ممکن است سطحی ، سفت وبا یک پایه قرمزوبرجسته باشد . درعرض

چند ماه ضایعه بزرگترشده وسفت ترگشته وزخمی می شود . زخم ابتدا سطحی ودارای

 دلمه است اما بتدریج عمیقترشده و حالت ثابتوغیرقابل حرکت به  خود می گیرد .

 درلب پایین بعلت تحریک مداوم آفتابوایجاد التهاب لب بعلت آفتاب ، SCC می تواند

 برروی همین ضایعه که به آنکیلیت آکتینیک می گویند اضافه گردد. کیلیت آکتینیک

بخصوص درکشاورزان شایعمی باشد وظاهرآن به صورت خشکی ، ترک خوردن و

 خشکی می باشد . زمانی که اینحالت تبدیل به سرطان می شود یک ضایعه سفت و

ضخیم برروی این حالت لب اضافهمی شود  که این ضایعه نیززخمی شده وشکل خاص

 SCC را به خود می گیرد . SCC برخلاف BCC با متاستاز به گره های لنفاوی منطقه

 مبتلا همراه بوده وهنگاممعاینه باید این گره ها را نیز بررسی نمود .  دراین بیماران احتمال

 متاستاز به نقاط دیگرغیرازپوست مانند ریه واستخوان و... نیزوجود دارد . اما بطورکلی

 متاستازدرمواردی بیشتررخ می دهد که SCC برروی زخم واسکارآنایجاد شده باشد و

درمواردی که بعلت تابش آفتاب ایجاد شده متاستازکمتررخ میدهد .  بیماران دچاراین

 نوع سرطان پوست بیشتردچارسرطانهای دیگر ازجملهسرطان ریه ،  دهان ، حلق ،

 روده کوچک و لوسمی می شوند . درمان SCC جراحیبوده که دراین عمل باید

 توموربه طورکامل همراه با حاشیه آن برداشته شود

 . BCC

ین نوع سرطان پوست شایعترین بدخیمی انسان است . وبطورشایعتری درسنین میانی به

 بالا ودرپوستهای سفیدی که درمعرض آفتاببیشتری قرار دارند رخ می دهد . محل شایع

 آن درنیمه بالایی صورت می باشد . شکل ظاهری این نوع سرطان یا به شکل یک زخم

 بدون بهبودی ویا به شکل شبیهخال سیاه همراه با خونریزی وزخمی شدن است . اندازه

 ضایعه به اندازه یک عدسویا بزرگترمی باشد. ضایعه پوستی هیچگونه درد وخارشی

 نداشته وتنها گاهیدراثرضربات مختصر خونریزی می کند . خیلی ازبیماران این نوع

 ضایعات را بایک ضربه اولیه به ناحیه مبتلا مربوط می دانند وتا مدتها به آن توجهی

 نمیکنند ومرتباً ازدرمانهای موضعی جهت این ضایعه پوستی استفاده می کنند کهمسلماً

 نتیجه ای نیزدربرندارد . دربرخی شغلها که فرد مجبوراست مدت زمانزیادی را درزیر

نورآفتاب کار کند این نوع سرطان بیشتررخ می دهد که ازجملهاین مشاغل می توان به

 کشاورزی وماهیگیری اشاره نمود . گاهی درافرادی کهدرکودکی بعلت بیماری قارچی

سرتحت درمان رادیوتراپی قرارگرفته اندنیزدرسنین کهولت تعداد زیادی ازاین نوع سرطان

 پوست رخ می دهد که معمولاًبه شکل رنگدانه دار ونقطه نقطه می باشد . خوشبختانه این

 نوع BCC درمقایسهبا انواع دیگرازتهاجم کمتری برخورداراست . جهت تشخیص قطعی

 این نوع سرطانمی توان اقدام به بیوپسی یا نمونه برداری ازپوست نمود که با فرستادن

 نمونهبه آزمایشگاه آسیب شناسی وبررسی توسط پاتولوژیست تشخیص قطعی می گردد .

امادرخیلی ازموارد تشخیص بالینی توسط متخصص پوست کافی بوده وبا همان تشخیص

 بالینی می توان اقدام به درمان نمود . البته گاهی جهت تعیین عمق ضایعه ویاتعیین نوع 

 BCC نیزاقدام به بیوپسی می شود تا نوع درمان وپیش آگهی بیماریبهترتعیین گردد . این

 نوع سرطان پوست فقط تهاجم موضعی داشته ومی تواند بهاستخوان وغضروف زیرخود

 نیزتهاجم نماید اما متاستازودست اندازی به ارگانهایدوردست مانند کبد وکلیه ومغز و...

 جزء خصوصیات این نوع سرطان نیست . اگرBCC دراطراف چشم رخ دهد خطرناکتر

بوده ومی تواند به چشم نیزتهاجم نمایدلذا ضایعات اطراف چشم نیازبه درمان سریعتری

 دارد . درافراد گیرنده پیوندعضو که تحت درمان با داروهای ضعیف کننده سیستم ایمنی

هستند گاهی این نوعسرطان درسنین پایینتر وبه تعداد زیاد می تواند رخ دهد . بنابراین در

اینافراد باید هرگونه ضایعه جدید پوستی را با دقت بررسی نمود ودرصورت اثباتوجود

 این نوع سرطان به درمان اقدام نموددرمان BCC معمولاً جراحی است واین درمان در

اغلب موارد بابهبودی 90% به بالا همراه  می باشد . درصورتی که به عللی نتوان ازروش

 درمان جراحی استفاده  نمود می توان ا رادیوتراپی ، کوتر، لیزرویاکرایوتراپی  نیزاستفاده

 کرد  اما هیچکدام از این روشها  به  اندازه  جراحی  مطمئن وبا  عود کم  نیستند . نوعی از

سرطان BCC وجود دارد که به آن نوع شبیهمورفه می گویند واین نوع با عود بیشتری

 پس ازدرمان همراه است لذا این نوعسرطان را با روش خاصی بنام Moh  جراحی

 می کنند که نوعی جراحی دقیقتر میباشد .

 

 

/ 12 نظر / 36 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطمه***محکم

سلام آقای دکتر طاعات قبول التماس دعا من هم به روزم دوست داشتین بیاین وبم...

وبلاگ مهندسی پزشکی - معرفی

سلام لینک کنید تا بدینوسیله امکان دسترسی عده بیشتری از علاقه مندان مهندسی پزشکی به www.MedicBlog.blogfa.com فراهم آید.

مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

vums.ir اولين مركز آموزش عالي علوم پزشكي غيرانتفاعي كشور مركز آموزش عالي علوم پزشكي وارستگان برگزار كننده دوره هاي ژنتيك، بيوتكنولوژي، صنايع غذايي، علوم آزمايشگاهي، فناوري اطلاعات و مديريت مايل به تبادل لينك با وبلاگ ارزشمند شما هستیم.

این گفته درسته که مثل تکنولوژی موبایل و ناشناخته بودن اثرات امواج اون روی مغز انسان،عوارض کاربرد لیزر روی پوست هنوز شناخته شده نیست و گذشت زمان این موضوع رو روشن می کنه؟واقعا لیزر موی بدن رو برای همیشه از بین میبره؟ اینکه میگن لیزر ممکنه باعث ایجاد سرطان پوست بشه،صحت داره؟چند سال قبل خبری تو صفحه حوادث روزنامه خوندم راجع به اینکه خانمی برای از بین بردن چین و چروک صورتش با لیزر، به پزشک مراجعه کرده ولی دکتر ناشی صورت خانم رو سوزونده بود و این خانم بدشانس جوانتر نشد که هیچ،ده بیست سالی پیرتر هم شد.دکتری که کار لیزر رو انجام میده باید توانایی خاصی داشته باشه؟ممکنه مثلا ندونه دستگاه رو چطور تنظیم کنه یا رو چه درجه ای بذاره و این مساله آسیب جبران ناپذیر به شخص مراجعه کننده وارد کنه؟ من که در چنین مواردی ترجیح میدم به ته صف برم و عجله ای نداشته باشم و منتظر دیدن نتایج کار روی دیگران باشم، خصوصا با این وضعیت نابسامان جامعه پزشکی این مملکت.

سردار

نوروز ، روز سرمستي طبيعت بر شما مبارك . در طليعه سال نو بهترين آرزوهای مرا برای سلامت و سعادت و موفقيتان پذيرا باشيد . امیدوارم نه آنطور که میتوانید ، بلکه آنطور که میخواهید ، به اهدافتان برسید . [گل]

نوزادان

با سلام در صورت تمایل وبلاگ ما را با نام " نوزادان " در لینک خود ثبت کنید. http://www.nozadan.blogfa.com موفق و پیروز باشید.

diagnose

سلام، به تازگي مشغول نوشتن وبلاگم درباره بيماريها هستم. خوشحال ميشم يه سري بزنيد و نظر بديد. ممنون http://diagnose.blogfa.com

asal

سلام خيلي وبلاگ خوبي داريد من در خمام درس مي دهم و خيلي از ديدن وبلاگتان خوشحال شدم اميدوارم يه روزي زيارتتون كنم. اگه منبع مطالبتون رو هم نذارين مهم نيست مهم اينه كه شما با گذاشتن مطالب خوب و كاربردي به سلامت جامعه كمك كردين ..ذكر منبع يه چيز كوچيك هستش كه بعضي روش حساس شدن. مرسي[خداحافظ]

میلاد

محصولات جنسی وزناشویی با مجوز بهداشت

فرشید

سلام خانم دکتر [گل] دریک مورد اگر چیزی میدونی حتما بگو ...بیماری "اپیدرمولیز بولوزا" تاشاید بتونیم جان "ابوالفضل"کوچولو را نجات بدیم بیماری که همه دکترها تا الان هیچ کاری نتونستن انجام بدن...خواهش میکنم...