معرفی بيماری: ايدز<نشانگان نقص سيستم دفاعی>

اولين بار دراوايل دهه هشتاد ميلادی <۱۹۸۱>در بيمارستان لس انجلس عده  ـ

ای از بيماران همجنس باز مشاهده شدند که سيستم دفاعی بدن انها دچار

نقص شده بود وبيماريهای ساده مثل سرماخوردگی باعث مرگ انها شد

يا بيماريهايی در انها بروز می کرد که فقط در افراد با نقص ايمنی ديده ميشد

دراين بيماران سيستم دفاعی از کار افتاده بود .تحقيقات به کشف ويروسی

منجر شد که به ويروس نقص سيستم دفاعی انسان<اچ ای وی>معروف

شد<۱۹۸۳>.اين ويروس به سيستم دفاعی انسان<گلبولهای سفيد>حمله کردهونهايتا باعث ناکارامدی انهاميشود تا به امروز نزديک به ۵۰ ميليون نفردر سراسر دنيا به اين ويروس الوده شدند وبيش از ۲۰ميليون درسراسر دنيا به علت اين بيماری جان خود را از دست دادند.

علايم بالينی وسير بيماری:پس از ورود ويروس اچ ای وی به بدن انسان علايمی شبيه سرماخوردگی بروز می کند که در عرض چند روز از بين رفته وفرد بدون علامت خواهد شد .سپس ويروس در سلولهای دفاعی تکثير شده وسلولهای دفاعی بيشتری را الوده ونا کار امد می کند. هر گاه نوعی از سلولهای دغاعی<سی دی ۴>به کمتر از ۵۰۰ عدد در هر ميلی ليتر از خون برسد به ان ايدز<نشانگان نقص اکتسابی سيستم دفاعی>

گفته می شود.که در اين مرحله بدن توان دفاع در برابر بيماريهای مختلف را ندارد.از الودگی تا مرحله ايدز شايد ۱۰ سال هم طول بکشدوسالها بدون هيچ علامتی مثل انسانهای سالم ديگر زندگی کنند .

تشخيص بيماری:با ازمايش خون ميتوان تشخيص داد <ازمايش الايزا و ازمايش وسترن بلات>.هيچ راهی به غير از ازمايش ازمايش خون تشخيص بيماری ايدزوالودگی به ويروس اچ ای وی ممکن نيست.

راههای انتقال بيماری: 

۱ ـ ازفرد الوده<زن يا مرد>به شريک جنسی<شايعترين راه انتقال>

۲ ـ معتادان تزريقی که از سرنگ مشترک استفاده ميکنند.

۳ـ از مادر الوده به فرزند<حين حالگی ـ دوره زايمان وشيردهی>

۴ـ تزريق خون وفراوردههای خونی الوده

۵ـ تجهيزات پزشکی ودندانپزشکی الوده.

۶ـ استفاده از تيغهای مشترک در ازمايشگاها.

هم خانه شدن وهمسفره شدن ودست دادن وروبوسی و.... باافراد الوده به ويروس ومبتلايان به ايدز باعث انتقال بيماری نمی شود.

درمان وپيشگيری:فعلا درمان مناسبی برای ايدزوجود ندارد تلاشها تحقيقاتی انجام شده وداروهايی ساخته شده اما چندان موفق نبوده است.واکسنی هم تاکنون ساخته نشده که کارايی ان اثبات شده باشد. بهترين روش پيشگيری روش حفاظت از خود ميباشد . بستن راههای انتقال وپرهيز از تماسهای جنسی مشکوک بهترين روش پيشگيری است.همچنين سزنگهای مشترک استفاده نشود.از کاندوم مناسب در تماسهای جنسی استفاده شود.

                                دکتر حميد رضا عليزاده

                            خمام

 

هم

 

/ 0 نظر / 11 بازدید