آشنایی با موی سر (۱)

استفاده از مطالب این وبلاگ با یا بدون ذکر منبع آزاد است

گیلان . خمام . مطب دکتر حمیدرضا علیزاده . تلفن ٠١٣٢۴٢٢٠٨٩٩ 

 

آشنایی با موی سر (۱)

در پوست سر یک فرد معمولی 100 هزار تار مو، در افراد با موهای قرمز 90 هزار،در افراد با موهای مشکی 110 هزار و افراد با موهای بلوند 150 هزار تار مو موجودمیباشد. در سـر بچـه در هــر سانتی متر مربع سر 1100 پیاز مو وجود دارد کـهایـن تعـداد در سـن 25 ســالگی به 600 و در سن30 الـی 50 سـالـگـی بـه 250 الـی 300 تـار مـو کـاهــــش مـییابد. از هر پیاز مو در حدود 25 تار مو (پس از ریزشتـار مو قبلی) در طول حیات فرد رویش می کند که هر کدام آنها سالها باقیمی ماند. مو از پروتئـیـنـی بـنـام کـــراتین تشکیل یافته است این همان ماده ایاست که سـازنــده پر پرندگان، ناخن، سم و چنگـال حیوانات می بـاشد. خود کـراتـیـن عـمدتـا از (اسـیـد آمــینه سیستئین CYSTEINE) تشکیل یافتهاست. همـچنین مـو حـاوی رنـگدانه مــلانین میباشد. دو نوع ملانین در مو تولیدمیـگردد یکی اوملانین(EUMELANIN) که ایجاد کننده رنـگ قـهوه ای ومشــــکی است و فئوملانین (PHAEOMELANIN) که ایجاد کننده رنگ قرمز می باشد. تـرکـیــب این دو دو نوع رنگدانه رنگهای متنوع مو را پدید می آورند. قطر مو 0.1میلی متر می باشـد. مو بطور متوسط در روز 0.35 میلی متر و در ماه 1 سانتی متر رشدمی کـــند. رشد مو در تابستان از زمستان بیشتر بوده و همچنین رشد مو در مردانانــدکی سریعتر از زنان میباشد. حداکثر طول مو در سر 70 الی 90 سانتی متر میباشد. در بـــدن انسان 3 نوع مو رشد میکند:
1-
لانوگو (LANUGO):موی نازک، بی رنگو فاقد مغز میانی که کرک مانند بوده و تمام بدن جنین را در رحم میپوشاند اما یک ماهپیش از بدنیا آمدن کودک این موها ریزش پیدا میکنند.
2- ولوس(VELLUS):تمامسطح پوست بدن جز کف دست و پا و لبها را پوشانده.این مو نیز کرک مانند بوده و فاقدرنگدانه است.لطیف، نرم و نازک و فاقد مغز میانی میباشد.

3- ترمینال(TERMINAL):موهای بلند و ضخیم و زبری می باشند که ابــروهـــا، مـوی سر، مژه ها،ریش و سبیل و موهای نواحی تناسلی را تشکیل میدهد. در بدن موهای ولوس قادربه تبدیل به موهای ترمینال میباشند ( بـا تـحریک هورمونهای مردانه).استحکامموی شما به پروتئین کراتین بستگی دارد. یک تار مو میتواند تا 25 درصد طول طبیعی خودپیش از آنکه پاره گردد کشیده شود. ایـن مـقـدار در تــار مــوی خیس به 50 درصدمیرسد! هر تار مو پیش از آنکه پاره گردد قادر به تحمل 100 گرم بار می بـاشد بهعبارتی اگر مـوهای سر را بریده و بصورت طناب درآوریم آن طنـاب قـــادر به تحمل 10تن بار خواهد بود! استحکام موی سر شما برابر با استحکام یک مفتول مسی بـــا قطربرابر با تار مو میباشد! مراحل رشد مو به قرار زیر است: 

1- مـرحله رشد فعالو یا آناژن (ANAGEN): دراین مرحله سلولهای فولیکول مرتبا رشد کرده و تقسیمشده و شاخی میـگردند و ساقه مـو را تشکیل میدهند.

2- مـرحله انتقالی و یاکاتاژن (CATAGEN): در ایـن مــرحـــله رشد مو کند شده و مو به 6/1 طول خودچروکیده میشود.

3- مرحله ریزش مو و یا تلوژن (TELOGEN): در ایـن مرحله رشدمـو مـتـوقف شده و ارتباط قاعده فولیکول با مو سست شده و در اثر فشار تار موی جدیددر حال رشد، تـــار موی قدیمی میریزد. این مرحله، مرحله استراحت مو نیز نامیدهمیگردد.

مرحله آناژن معمـولا در سر 6 سـال به طـول مـی انــجامد و 85 درصدموهای سر در این مرحله قرار دارند. مـرحـــله کاتاژن در موهای سر در حدود 10روز بطول می انجامد و تنها 1 درصد مـوهـای سر در این مرحله قرار دارند مرحلهتلوژن در موهای سر معمولا 12 هفته بطول می انجامد و 25 درصد مـوهــای سر در اینمرحله قرار دارند.

دوره سیکل کامل رشد و ریزش مو حدود 3 الی 4 سال به طول میانجامد اما این مدت برای مژه ها 4 ماه است .علت آن کـه موهای سر همواره در حال رشد می بـاشـد امـا مثـلا مـوهـایابرو تا اندازه مشخص بلند میگردد، در کنترل ژنتـیـکی آنهـا بـوده کـه مـدت زمـانآنـاژن و تلوژن آنها را تعیین می کـند. مثلا در موی سر در آن واحد 85 درصد موها درحال رشد بوده و تنها 13 درصد مـوها در حال استراحت میباشند. اما در ابرو تنها 10درصد موها درحال رشد و 90 درصد موها در حال استراحت هستند .

ریزش 50 الی 100تار مو از موهای سر در روز طبیعی میبـاشد. شـکل مو و یا صاف و یا مجعد بودن مو به 2عامل بستگی دارد:

1 _ جهتی که تارهای مو از فولیکول و پوست سر خارجمیگردد.

2 _ شکل خود فولیکول. هنگامی که سطح مقطع تار مو گرد یاشد و مـو عمودبر پوست سر بروید موها صاف میشوند. هـنگامی که سطح مقطع تار مو بیضی شکل و با اندکیزاویه از پوست سر خارج می گردد، موها موج دار می شـوند. هنگامی که سطح مقطع موهابیضی کشیده باشد و با زاویه تیزی از پوست سر برویند موها مجعد میشوند.

/ 1 نظر / 23 بازدید
رضا

بسیار علمی و جالب بود مرسی