هگل: اگر بردگان بفهمند که می توانند برده نباشند

 هرگز برده ای دیگر وجود نخواهد داشت

/ 0 نظر / 19 بازدید